Cách Lựa Chọn Cổ Phiếu Mạnh

  1. Đầu tiên là lấy vni làm cổ tham chiếu.
  2. Lấy mốc thời gian, đỉnh hoặc đáy.
  • Từ thời gian đáy đó cổ nào bật lên, nhóm cổ nào bật lên trc thì dẫn dắt
  • Từ đỉnh nếu là sw để lên tiếp thì cổ chỉnh ít nhất, break lên vùng sidewway thì lead
  • Phiên tát ao tạo đáy, khi vni test đáy, phá đáy, nhưng cổ k phá đáy trong phiên thì lead
https://www.youtube.com/watch?v=l8iLEPymPec&t=33s

https://vt.tiktok.com/ZS8meVtL6/https://vt.tiktok.com/ZS8meVtL6/