Cách Lựa Chọn Cổ Phiếu Mạnh

  1. Đầu tiên là lấy vni làm cổ tham chiếu.
  2. Lấy mốc thời gian, đỉnh hoặc đáy.
  • Từ thời gian đáy đó cổ nào bật lên, nhóm cổ nào bật lên trc thì dẫn dắt
  • Từ đỉnh nếu là sw để lên tiếp thì cổ chỉnh ít nhất, break lên vùng sidewway thì lead
  • Phiên tát ao tạo đáy, khi vni test đáy, phá đáy, nhưng cổ k phá đáy trong phiên thì lead

https://vt.tiktok.com/ZS8meVtL6/

CÁCH 2

Bảng tổng hợp điểm RS cổ phiếu phân theo ngành.

Điểm mạnh nhất là FRT (bán lẻ), BSI(chứng khoán), CMS (công nghiệp)

Tuy vậy khả năng sóng ngành chỉ xuất hiện ở ngành chứng khoán, bất động sản, ngân hàng, công nghiệp (ngành con) còn các ngành khác có sự phân hóa.