BLOG Ý TƯỞNG

Score Cổ Phiếu

  Nhóm bank chia thành nhiều nhóm tương đồng. nhóm tăng mạnh ACB TCB nhưng nổ vol TCB sau phá đỉnh lại bị bán ngược khi ra hết tin; MBB CTG BID VCB có yếu […]