Các chỉ tiêu để thực hiện phân tích cổ phiếu ngân hàng (phần 1)

Các chỉ tiêu để thực hiện phân tích cổ phiếu ngân hàng

1. Thu nhập lãi

Trích lục Báo cáo kqkd của Ngân hàng HDFC thể hiện Tiền lãi thu được.

Chúng tôi thấy rằng tiền lãi mà HDFC Bank thu được đã tăng với tốc độ CAGR là 20% trong 5 năm qua.

Chúng ta có thể lập một bảng so sánh để so sánh CAGR của các ngân hàng ngang hàng.

Chi phí chính của ngân hàng là Chi phí huy động.

2. Thu nhập lãi ròng

Thu nhập lãi thuần (NII) là khoản chênh lệch giữa lãi thu được từ hoạt động cho vay của ngân hàng đối với khách hàng và lãi trả cho người gửi tiền. Nếu chênh lệch giữa lãi thu được và chi phí huy động tăng lên sẽ giúp NII tăng và ngược lại. 

Thu nhập lãi ròng = Tiền lãi kiếm được – Chi phí lãi vay

Chúng ta có thể thấy rằng Thu nhập lãi thuần tăng trưởng với tốc độ CAGR 22% trong 5 năm.

3. Biên lãi ròng

Biên lãi ròng được tính bằng cách chia Thu nhập lãi ròng cho các tài sản chịu lãi như các khoản cho vay và ứng trước. Nó sẽ được so sánh qua các năm để đánh giá hoạt động kinh doanh của các ngân hàng.

Biên lãi ròng = (Thu nhập lãi ròng / Tài sản sinh lãi) * 100

Nó được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm.

Cho năm tài chính: 2017-18

Thu nhập lãi ròng = 42906,37 crores Tài sản sinh lãi = 10615563,17 crores

Biên lãi ròng = (42906,37 / 10615563,17) * 100 = 4,04%

Chúng ta có thể thấy rằng Biên lãi ròng đang ở cùng một mức trong suốt vài năm qua.

4. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập

Tỷ lệ chi phí trên thu nhập là tỷ lệ giữa chi phí hoạt động trên thu nhập hoạt động (lãi ròng + thu nhập khác). Nó giúp đánh giá khả năng sinh lời của các ngân hàng. Tỷ lệ thấp hơn cho thấy khả năng sinh lời cao hơn. Nếu tỷ lệ này tăng lên qua các năm, điều đó có nghĩa là chi phí đang tăng với tốc độ cao hơn thu nhập

 

Có thể thấy, tỷ suất chi phí trên thu nhập của HDFC Bank đã giảm nhẹ qua các năm; nó cho thấy chi phí đã tăng với tốc độ cao hơn thu nhập.

5. Lợi nhuận ròng

Giống như mọi doanh nghiệp, chúng ta phải kiểm tra lợi nhuận ròng và so sánh với các năm trước để hiểu được xu hướng lợi nhuận của doanh nghiệp.

 

Chúng ta có thể thấy LNST tăng đều với tốc độ CAGR là 20% trong 5 năm qua.

(còn tiếp)