Kế Toán Tài Chính – Đầu Tư Vốn Và Doanh Thu

Trong kế toán tài chính, một trong những khía cạnh quan trọng là xác là phân biệt doanh thu và đầu tư vốn liên quan đến thu nhập doanh thu, chi phí doanh thu, thanh toán doanh thu, lợi nhuận và tổn thất doanh thu của công ty với thu nhập vốn, thu nhập vốn, lợi nhuận vốn hoặc vốn lỗ vốn. Trên thực tế, không có sự khác biệt, chúng ta không thể nghĩ đến tính chính xác của báo cáo tài chính. Cuối cùng, nó sẽ đánh lừa kết quả cuối cùng mà không ai có thể kết luận bất cứ điều gì. Theo nguyên tắc này, một khoản mục doanh thu phải được ghi lại trong tài khoản Giao dịch và lãi và lỗ và một khoản mục vốn phải được ghi lại trong Bảng cân đối kế toán của công ty tương ứng.

Chi phí vốn hóa – Capital Expenditure

Chi phí vốn là chi phí phát sinh để có được tài sản cố định, cho thuê vốn, thiết bị văn phòng, thiết bị máy tính, phát triển phần mềm, mua tài sản hữu hình và vô hình, và bất kỳ loại giá trị gia tăng nào trong kinh doanh với mục đích tăng thu nhập. Tuy nhiên, để quyết định bản chất của chi tiêu vốn, chúng ta cần chú ý đến –

·      Chi tiêu, lợi ích không thể được tiêu thụ hoặc sử dụng trong cùng kỳ kế toán, nên được coi là chi phí vốn.

·      Chi phí phát sinh để có được Tài sản cố định cho công ty.

·      Chi phí phát sinh để có được tài sản cố định, phí lắp đặt và lắp đặt, vận chuyển phí tài sản và chi phí đi lại liên quan trực tiếp đến tài sản cố định mua, được chi trả theo chi phí vốn.

·      Bổ sung vốn vào bất kỳ tài sản cố định nào, làm tăng tuổi thọ hoặc hiệu quả của các tài sản đó, ví dụ, bổ sung cho việc xây dựng.

Chi phí tạo ra doanh thu trong kỳ – Revenue Expenditure

Chi phí tạo ra doanh thu trong kỳ là chi phí phát sinh trên tài sản cố định cho ‘bảo trì thay vì tăng khả năng kiếm tiền của tài sản. Ví dụ về một số khoản thu chi quan trọng như sau –

·      Tiền lương

·      Chi phí vận chuyển hàng hóa

·      Chi phí quản lý

·      Chi phí bán hàng

·      Tài sản mua cho mục đích bán lại

·      Chi phí sửa chữa và gia hạn cần thiết để giữ Tài sản cố định trong điều kiện hoạt động tốt và hiệu quả

Chi phí tạo ra doanh thu được coi là chi phí vốn hóa

Sau đây là danh sách các khoản thu chi quan trọng, nhưng trong một số trường hợp nhất định, chúng được coi là chi phí vốn hóa –

·      Nguyên liệu thô và Vật tư tiêu hao – Nếu chúng được sử dụng để tạo ra bất kỳ tài sản cố định nào.

·      Vận chuyển hàng hóa – Nếu những thứ đó phát sinh để mang Tài sản cố định.

·      Sửa chữa & Gia hạn – Nếu phát sinh để nâng cao tuổi thọ của tài sản hoặc hiệu quả của tài sản.

·      Chi phí tiền dự án – Chi phí phát sinh trong quá trình hình thành doanh nghiệp nên được coi là chi phí vốn hóa.

·      Lãi trên vốn – Nếu được trả cho công việc xây dựng trước khi bắt đầu sản xuất hoặc kinh doanh.

·      Chi phí phát triển – Ở một số doanh nghiệp, cần có thời gian dài phát triển và đầu tư lớn trước khi bắt đầu sản xuất, đặc biệt là trong một đồn điền Chè hoặc Cao su. Thông thường, những chi tiêu này nên được coi là chi tiêu vốn.

·      Tiền lương – Nếu được trả tiền để xây dựng tài sản hoặc cho việc lắp đặt và lắp đặt Nhà máy và Máy móc.

Chi phí tạo ra doanh thu trả trước

Một số chi tiêu không thường xuyên và đặc biệt mà chi phí phát sinh và lợi ích tương tự sẽ lan rộng trong những năm tới, được coi là chi tiêu vốn hóa và sẽ được coi là tài sản của công ty. Một phần chi tiêu nên được ghi nợ vào tài khoản lãi và lỗ hàng năm. Ví dụ: nếu số tiền lớn được trả cho quảng cáo sản phẩm, lợi ích dự kiến ​​sẽ nhận được trong bốn năm tới, thì nó sẽ được ghi nợ là một phần trong Lợi nhuận vì chi phí và số dư doanh thu ¾ sẽ hiển thị dưới dạng các tài sản trong Bảng cân đối kế toán.

Lợi nhuận từ vốn và doanh thu

Phí bảo hiểm nhận được khi phát hành cổ phiếu và lợi nhuận từ việc bán tài sản cố định là những ví dụ chính về lợi nhuận vốn và không nên được coi là lợi nhuận doanh thu. Lợi nhuận vốn nên được chuyển vào tài khoản dự trữ vốn, được sử dụng để bù lỗ trong tương lai nếu có.

Biên lai vốn và doanh thu

Bán tài sản cố định, vốn làm việc hoặc đầu tư, và các khoản vay là ví dụ về các khoản thu vốn. Mặt khác, bán cổ phiếu, hoa hồng nhận được và lãi từ khoản đầu tư nhận được là những ví dụ chính về biên lai doanh thu. Biên lai doanh thu sẽ được ghi có vào tài khoản lãi lỗ và mặt khác, biên lai vốn sẽ ảnh hưởng đến Bảng cân đối kế toán.

Mất vốn và doanh thu

Chiết khấu khi phát hành cổ phiếu và thua lỗ khi bán tài sản cố định là lỗ vốn và sẽ chỉ được đặt ra so với lợi nhuận vốn. Khoản lỗ doanh thu từ hoạt động kinh doanh thông thường là một phần của tài khoản lãi và lỗ.

Be the first to comment

Leave a Reply