KIẾN THỨC CHỨNG KHOÁN

Behavioral Finance – Khác Biệt Của Tài Chính Hành Vi So Với Tài Chính Tiêu Tiêu Chuẩn

Có một trường phái đầu tư chứng khoán khác bên cạnh đầu tư chứng khoán theo phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật. Đó là TÀI CHÍNH HÀNH VI. Trường phái này thiên hướng về tâm lý học. Các nhà phân tích đầu tư chứng khoán theo trường phái này cho rằng giá hình thành bởi sự tương tác và tương tác được hình thành từ trong tư duy và nhận thức của con người. […]

KIẾN THỨC CHỨNG KHOÁN

Behavioral Finance – Giới Thiệu Về Tài Chính Hành Vi

Tài chính hành vi được xây dựng trên khung của tài chính chuẩn nhưng lại cung cấp một sự thay thế cho tài chính chuẩn như thuyết mô tả. Tài chính hành vi phản ánh những mô hình hành vi khác nhau của con người và được xây dựng trên những thành phần khác nhau: lý thuyết triển vọng (prospect theory), Lỗi nhận thức (cognitive error), vấn đề về tự chủ (problem of self-control), sự hối tiếc (pain of regret). Những thành phần này giúp tạo ra ý nghĩa của thế giới tài chính, bao gồm: sự ưu tiên của nhà đầu tư, thiết kế của những sản phẩm tài chính hiện đại, và những quy tắc tài chính bằng cách tạo ra ý nghĩa của những hành vi của những nhà đầu tư bình thường. […]