INDICATORS

Cách Dùng Sóng Elliott (Phần 1)

Elliot mô tả sự vận động của giá như những con song Và vòng đời của nó chính là một chu kỳ. – Elliotts đã chia trong một chu kỳ hoàn chỉnh của cp thành […]